Hàm DAX TOPN

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX TOPN

Mô tả

Trả về số hàng được chỉ định trên cùng của bảng.

Cú pháp

TOPN (<n_value>, <table>, <orderBy_expression>, [<order>],    [<orderBy_expression>, [<order>]] …)

Tham số

  • n_value:  Số hàng cần trả về. Đó là bất kỳ biểu thức DAX nào trả về một giá trị vô hướng duy nhất, trong đó biểu thức sẽ được đánh giá nhiều lần (cho mỗi hàng/ngữ cảnh).
  • table: Bất kỳ biểu thức DAX nào trả về một bảng dữ liệu từ đó để trích xuất số hàng n_value trên cùng.
  • orderBy_expression: Bất kỳ biểu thức DAX nào trong đó giá trị kết quả được sử dụng để sắp xếp bảng và được đánh giá cho từng hàng của bảng.
  • order: Không bắt buộc. Một giá trị chỉ định cách sắp xếp các giá trị biểu thức orderBy_, tăng dần hoặc giảm dần – 0 (không) hoặc FALSE − Sắp xếp theo thứ tự giảm dần các giá trị của biểu thức orderBy_. 1 hoặc TRUE − Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của biểu thức orderBy_. Nếu bỏ qua, mặc định là 0.

Kết quả trả về

  • Trả về một bảng có số hàng trên cùng của bảng là n_value, nếu n_value > 0.
  • Trả về một bảng trống nếu n_value <= 0.

Các hàng không nhất thiết phải được sắp xếp theo bất kỳ thứ tự cụ thể nào.

Bàn luận

  • Nếu có sự ràng buộc, trong các giá trị biểu thức orderBy_, ở hàng thứ N của bảng thì tất cả các hàng bị ràng buộc sẽ được trả về. Hàm có thể trả về nhiều hơn n_value số hàng.
  • TOPN không đảm bảo bất kỳ thứ tự sắp xếp nào cho kết quả.

Ví dụ

= SUMX (TOPN (15,Sales,Sales[Salesperson],ASC),Sales[Sales Amount])

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data