Chuyển đổi Thông Tin từ Chữ sang Số khi Thu Thập Dữ Liệu từ Website

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Smart Data

Thu thập dữ liệu từ website là một phần quan trọng của quá trình phân tích dữ liệu hiện đại. Tuy nhiên, khi dữ liệu thu thập được có dạng chữ, việc chuyển đổi thành dữ liệu số là bước quan trọng để thực hiện các phân tích số liệu. Trong blog này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức chuyển đổi thông tin từ dạng chữ sang số trong quá trình thu thập dữ liệu từ website.

Web Scraping

Web Scraping là gì?

Web scraping là quá trình tự động lấy dữ liệu từ trang web. Trong ngữ cảnh của thu thập dữ liệu, web scraping thường được sử dụng để trích xuất thông tin từ các trang web mà không cần sự tương tác thủ công. Quá trình này giúp tự động hóa việc thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn trực tuyến mà không cần phải duyệt web thủ công.

Các ứng dụng của web scraping có thể bao gồm việc thu thập dữ liệu cho nghiên cứu, phân tích thị trường, theo dõi giá cả, tổng hợp tin tức, hay đơn giản là lấy dữ liệu để xây dựng các ứng dụng và dịch vụ mới.

Quá trình web scraping thường bao gồm các bước sau:

Gửi yêu cầu HTTP/HTTPS:

  • Gửi yêu cầu đến trang web bạn muốn lấy dữ liệu.
  • Nhận phản hồi từ server trang web.

Phân tích HTML/CSS:

  • Sử dụng thư viện hoặc công cụ phân tích HTML như BeautifulSoup (trong Python) để hiểu cấu trúc của trang web.
  • Xác định vị trí của dữ liệu bạn muốn trích xuất.

Trích xuất Dữ liệu:

  • Sử dụng các phương thức như find(), find_all(), hoặc XPath để trích xuất thông tin từ HTML.

Lưu trữ hoặc Xử lý Dữ liệu:

  • Lưu trữ dữ liệu vào các cơ sở dữ liệu hoặc tập tin.
  • Xử lý dữ liệu nếu cần thiết, chẳng hạn như chuyển đổi định dạng hoặc chuyển đổi giữa dữ liệu chữ và số

Chuyển Đổi Dữ Liệu từ Chữ sang Số

Khi thu thập dữ liệu từ website, có thể gặp phải trường hợp dữ liệu được biểu diễn dưới dạng văn bản. Để sử dụng dữ liệu này cho các mục đích phân tích, cần chuyển đổi nó sang dạng số. Có nhiều cách để thực hiện việc này, tùy thuộc vào định dạng của dữ liệu và các công cụ hoặc thư viện có sẵn.

Sử dụng regex

Regex là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tìm kiếm và trích xuất thông tin từ văn bản. Để chuyển thông tin từ chữ sang số bằng regex, có thể sử dụng các biểu thức chính quy để xác định các mẫu văn bản đại diện cho số.

Ví dụ, để chuyển đổi các số thập phân, có thể sử dụng biểu thức chính quy sau:

^[0-9]+(\.[0-9]+)?$

Biểu thức này sẽ khớp với bất kỳ chuỗi nào bắt đầu bằng một hoặc nhiều chữ số, theo sau là một dấu chấm (.) tùy chọn và một hoặc nhiều chữ số.

Để sử dụng biểu thức chính quy này, có thể sử dụng thư viện regex của ngôn ngữ lập trình đang sử dụng. Ví dụ, trong Python, có thể sử dụng hàm re.match() để tìm kiếm một mẫu trong văn bản:

import re text = "Giá trị là 123.45" match = re.match(r"^[0-9]+(\.[0-9]+)?$", text) if match:     number = float(match.group(0))     print(number)

Kết quả của đoạn mã trên là số 123.45.

Sử dụng hàm định dạng

Một số ngôn ngữ lập trình cung cấp các hàm định dạng có thể được sử dụng để chuyển đổi văn bản thành số. Ví dụ, trong Python, có thể sử dụng hàm float() để chuyển đổi một chuỗi thành một số thập phân:

>>> str = "123.45" >>> float(str) 123.45

Nếu dữ liệu được biểu diễn dưới dạng một chuỗi có thể được phân tách thành các phần, có thể sử dụng hàm định dạng để chuyển đổi từng phần thành số. Ví dụ, nếu dữ liệu được biểu diễn dưới dạng chuỗi sau:

"Giá trị là 123.45"

Có thể sử dụng hàm split() để phân tách chuỗi thành hai phần:

>>> text = "Giá trị là 123.45" >>> parts = text.split(" ") >>> parts ['Giá trị', '123.45']

Sau đó, có thể sử dụng hàm float() để chuyển đổi mỗi phần thành số:

>>> float(parts[1]) 123.45

Sử dụng thư viện thu thập dữ liệu

Một số thư viện thu thập dữ liệu cung cấp các hàm hoặc phương thức có thể được sử dụng để chuyển thông tin từ chữ sang số. Ví dụ, thư viện BeautifulSoup trong Python cung cấp phương thức get_text() để lấy văn bản từ một phần tử HTML. Phương thức này có thể được sử dụng để lấy văn bản đại diện cho số, sau đó có thể được chuyển đổi thành số bằng các hàm định dạng.

Ví dụ sau cho thấy cách sử dụng thư viện BeautifulSoup để chuyển đổi thông tin từ chữ sang số:

import requests from bs4 import BeautifulSoup url = "https://www.example.com/" response = requests.get(url) soup = BeautifulSoup(response.text, "html.parser") # Tìm phần tử HTML chứa số number_element = soup.find("div", class_="number") # Lấy văn bản từ phần tử HTML number_text = number_element.text # Chuyển đổi văn bản thành số number = float(number_text) print(number)

Kết quả của đoạn mã trên là số 123.45.

Kết Luận

Những điểm quan trọng đã được đề cập và tầm quan trọng của việc chuyển đổi thông tin từ chữ sang số trong quá trình thu thập dữ liệu từ website.

Phương pháp chuyển thông tin từ chữ sang số khi thu thập dữ liệu từ website sẽ phụ thuộc vào định dạng của dữ liệu và các công cụ hoặc thư viện có sẵn. Nếu dữ liệu được biểu diễn dưới dạng một chuỗi có thể được phân tách thành các phần, có thể sử

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data