Tổng hợp tài liệu khóa học Data Analyst Fundamental

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Tổng hợp tài liệu khóa học Data Analyst – DAF của Smart Data – Module SQL

SQL 01: Làm quen với SQL

Câu lệnh DDL

MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 13.1 Data Definition Statements

W3Schools SQL Tutorial

DDL Commands in SQL – javatpoint

Câu lệnh DML

MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 13.2 Data Manipulation Statements

DML Commands in SQL – javatpoint

W3Schools SQL Tutorial

SQLHack

Bảng (Table)

MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 3.3.2 Creating a Table

Create MySQL Tables (tutorialspoint.com)

MySQL Create Table – javatpoint

MySQL CREATE TABLE Statement (w3schools.com)

Bản ghi (Record)

MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 20.3.4.1 Insert Records into Tables

MySQL INSERT INTO Statement (w3schools.com)

Khóa chính (Primary key)

MySQL Primary Key – javatpoint

MySQL PRIMARY KEY Constraint (w3schools.com)

MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 8.3.2 Primary Key Optimization

Khóa ngoại (Foreign key)

SQL FOREIGN KEY Constraint (w3schools.com)

MySQL :: MySQL 5.6 Reference Manual :: 13.1.17.5 FOREIGN KEY Constraints

MySQL Foreign Key – javatpoint

Ràng buộc (Constants)

MySQL Constraints (w3schools.com)

MySQL Constraints – javatpoint

MySQL Constraint – w3resource

MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 13.1.20.6 CHECK Constraints

Giá trị duy nhất (Unique key)

SQL UNIQUE Constraint (w3schools.com)

MySQL Unique Key – javatpoint

MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 24.6.1 Partitioning Keys, Primary Keys, and Unique Keys

MySQL: Unique Constraints (techonthenet.com)

MySQL UNIQUE Constraint (mysqltutorial.org)

Giá trị NULL

MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 3.3.4.6 Working with NULL Values

MySQL NULL Values – IS NULL and IS NOT NULL (w3schools.com)

MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 9.1.7 NULL Values

Một số kiểu DataType phổ biến trong SQL

MySQL Data Types (w3schools.com)

MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 11 Data Types

SQL Data Types for MySQL, SQL Server, and MS Access (w3schools.com)

MySQL Data Types Overview (mysqltutorial.org)

MySQL – Data Types (tutorialspoint.com)

MySQL Data Types – javatpoint

Câu lệnh tạo bảng (CREATE TABLE)

MySQL CREATE TABLE Statement (w3schools.com)

MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 3.3.2 Creating a Table

Create MySQL Tables (tutorialspoint.com)

MySQL CREATE TABLE Statement By Examples (mysqltutorial.org)

MySQL Create Table – javatpoint

Câu lệnh thay đổi thông tin bảng (ALTER TABLE)

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-alter-command.html

SQL ALTER TABLE Statement (w3schools.com)

MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 13.1.9 ALTER TABLE Statement

MySQL Alter Table – javatpoint

Câu lệnh Xóa bảng (DROP TABLE)

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-drop-tables.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_drop_table.asp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/drop-table.html

https://www.javatpoint.com/mysql-drop-table

Câu lệnh thêm mới dữ liệu

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-insert-query.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/insert.html

https://www.javatpoint.com/mysql-insert-query

Câu lệnh cập nhật dữ liệu trong table

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-update-query.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_update.asp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/update.html

https://www.javatpoint.com/mysql-update-query

Câu lệnh xóa dữ liệu trong table

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-delete-query.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_delete.asp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/delete.html

https://www.javatpoint.com/mysql-delete-query

SQL02: DML Căn Bản Và JOIN Trong SQL

Câu lệnh Select cơ bản

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-select-query.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_select.asp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/select.html

https://www.javatpoint.com/mysql-select-query

Câu lệnh Select distinct

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-select-distinct.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_distinct.asp

https://www.javatpoint.com/mysql-distinct

Câu lệnh Select Where

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-where-clause.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_where.asp

https://www.javatpoint.com/mysql-where-clause

Câu lệnh Select Order by

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-order-by-clause.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_orderby.asp

https://www.javatpoint.com/mysql-order-by-clause

Câu lệnh Select Limit

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-limit-clause.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_top.asp

https://www.javatpoint.com/mysql-limit-clause

Câu lệnh Select Where – between

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-between-clause.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_between.asp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/comparison-operators.html#operator_between

https://www.javatpoint.com/mysql-between-clause

Câu lệnh Select Where – in

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-in-clause.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_in.asp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/comparison-operators.html#function_in

https://www.javatpoint.com/mysql-in-clause

Câu lệnh Select Where – like, not like, and

  1. tutorialspoint.com:
  1. w3schools.com:
  1. dev.mysql.com:
  1. javatpoint.com:

Khái niệm Join, Inner Join, Left Join, Right Join, Outer Join (Full Join) trong Mysql

  1. tutorialspoint.com:
  1. w3schools.com:
  1. dev.mysql.com:
  1. javatpoint.com:

Union

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-union.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_union.asp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/union.html

https://www.javatpoint.com/mysql-union

Join sử dụng tích descartes

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-cross-join.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_join_cross.asp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/join.html

https://www.javatpoint.com/mysql-cross-join

Self-join trong SQL

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-self-join.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_self_join.asp

https://www.javatpoint.com/mysql-self-join

SQL 03 – Phép Gom Nhóm (Group By)

Khái niệm về Aggregation Function

https://www.javatpoint.com/mysql-aggregate-functions

MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 12.20.1 Aggregate Function Descriptions

MySQL Aggregate Functions (mysqltutorial.org)

Câu lệnh Group By

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-group-by-clause.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_groupby.asp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/group-by-modifiers.html

https://www.javatpoint.com/mysql-group-by

Câu lệnh Group by với Having

https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-having-clause.htm

https://www.w3schools.com/sql/sql_having.asp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/group-by-handling.html

https://www.javatpoint.com/mysql-group-by-having

Câu lệnh Group By với Max

MySQL MAX() function with group by – w3resource

Câu lệnh Group By với Min

SQL MIN() with group by – w3resource

Câu lệnh Group By với Count

SQL COUNT() with GROUP by – w3resource

Câu lệnh Group By với Avg

SQL AVG(), ROUND() and GROUP BY – w3resource

Câu lệnh Group By với Sum

SQL SUM() with GROUP by – w3resource

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data