Modules trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài này ta sẽ tìm hiểu về Modules trong python. Một phần rất quan trọng giúp ta tái sử dụng mã nguồn hợp lý.

Modules là gì?

Hãy coi một Modules giống như một thư viện mã.

Một tệp chứa tập hợp các hàm bạn muốn đưa vào ứng dụng của mình.

Tạo một Modules

Để tạo Modules, chỉ cần lưu mã bạn muốn vào một tệp có phần mở rộng tệp .py:

Ví dụ: Lưu mã này vào một tệp có tên mymodule.py

def greeting(name): print("Hello, " + name) 

Sử dụng một Modules

Bây giờ chúng ta có thể sử dụng modules vừa tạo bằng cách sử dụng câu lệnh import:

Ví dụ: Nhập modules có tên mymodule và gọi hàm greeting:

import mymodule mymodule.greeting("Jonathan") 

Lưu ý: Khi sử dụng hàm từ modules, hãy sử dụng cú pháp: module_name.function_name .

Các biến trong Modules

Modules này có thể chứa các hàm, như đã được mô tả, nhưng cũng có thể chứa các biến thuộc mọi loại (Lists, Dict, Object, v.v.):

Ví dụ: Lưu mã này vào tập tinmymodule.py

person1 = { "name": "John", "age": 36, "country": "Norway" } 

Ví dụ: Nhập modules có tên mymodule và truy cập dict Person1:

import mymodule a = mymodule.person1["age"] print(a) 

Đặt tên một modules

Bạn có thể đặt tên file module tùy thích nhưng phải có phần mở rộng file .py

Đặt tên lại một modules

Bạn có thể tạo bí danh khi nhập modules bằng cách sử dụng từ khóa as:

Ví dụ: Tạo bí danh cho được mymodule là mx:

import mymodule as mx a = mx.person1["age"] print(a) 

Modules tích hợp

Có một số module tích hợp sẵn trong Python mà bạn có thể nhập bất cứ khi nào bạn muốn.

Ví dụ

Nhập và sử dụng module platform:

import platform x = platform.system() print(x) 

Sử dụng hàm dir()

Có một hàm tích hợp để liệt kê tất cả các tên hàm (hoặc tên biến) trong một module. Chức năng dir():

Ví dụ: Liệt kê tất cả các tên được xác định thuộc module platform:

import platform x = dir(platform) print(x) 

Lưu ý: Hàm dir() có thể được sử dụng trên tất cả các module kể cả những module bạn tự tạo.

Nhập từ module

Bạn có thể chọn chỉ nhập các phần từ module  bằng cách sử dụng từ khóa from.

Ví dụ: module có tên mymodule có một function và một dict:

def greeting(name): print("Hello, " + name) person1 = { "name": "John", "age": 36, "country": "Norway" } 

Ví dụ: Chỉ nhập dict Person1 từ module:

from mymodule import person1 print (person1["age"]) 

Lưu ý: Khi nhập bằng từ khóa from, không sử dụng tên module khi đề cập đến các thành phần trong module.

Ví dụ: person1[“age”], không mymodule.person1[“age”]

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data