Math trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài này ta sẽ tìm hiểu về Math trong python. Python có một tập hợp các hàm toán học tích hợp, bao gồm một module toán học mở rộng, cho phép bạn thực hiện các tác vụ toán học trên các con số.

Các hàm toán học tích hợp

  • Các hàm min() và max() có thể được sử dụng để tìm giá trị thấp nhất hoặc cao nhất trong một lần lặp:
x = min(5, 10, 25) y = max(5, 10, 25) print(x) print(y 
  • Hàm abs()trả về giá trị tuyệt đối (dương) của số đã chỉ định:
x = abs(-7.25) print(x) 
  • Hàm trả về giá trị của x lũy thừa của y (x y ).pow(x, y)
x = pow(4, 3) print(x) 

Module math

Python cũng có một module tích hợp có tên là math, mở rộng danh sách các hàm toán học.

Để sử dụng nó, bạn phải nhập module math:

import math

Khi bạn đã nhập module math, bạn có thể bắt đầu sử dụng các phương thức và hằng số của module.

Ví dụ: phương thức math.sqrt() trả về căn bậc hai của một số:

import math x = math.sqrt(64) print(x) 

Phương thức math.ceil() làm tròn một số lên trên số nguyên gần nhất của nó và phương thức math.floor() làm tròn một số xuống dưới số nguyên gần nhất và trả về kết quả:

import math x = math.ceil(1.4) y = math.floor(1.4) print(x) # returns 2 print(y) # returns 1 

Hằng số math.pi, trả về giá trị PI (3,14…):

import math x = math.pi print(x) 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data