Kiểu dữ liệu số trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Như bao ngôn ngữ khác, để tính toán được thì python cũng cần có những quy luật khi làm việc với các dữ liệu có kiểu là số. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các kiểu dữ liệu là số mà Python hỗ trợ

Python Numbers

Có ba loại số trong Python:

  • Int
  • Float
  • complex

Các biến kiểu số được tạo khi bạn gán giá trị cho chúng:

Ví dụ:

x = 1 # int y = 2.8 # float z = 1j # complex 

Để xác minh loại của bất kỳ đối tượng nào trong Python, hãy sử dụng hàm type():

print(type(x)) print(type(y)) print(type(z)) #Kết quả: <class 'int'> <class 'float'> <class 'complex'> 

Kiểu Int

Int hoặc Integer là số nguyên, dương hoặc âm, không có số thập phân, có độ dài không giới hạn.

Ví dụ:

x = 1 y = 35656222554887711 z = -3255522 print(type(x)) print(type(y)) print(type(z)) #Kết quả: <class 'int'> <class 'int'> <class 'int'> 

Kiểu Float

Số thực hoặc “số dấu phẩy động” là một số, dương hoặc âm, chứa một hoặc nhiều số thập phân.

Ví dụ:

x = 1.10 y = 1.0 z = -87.7e100 print(type(x)) print(type(y)) print(type(z)) #Kết quả <class 'float'> <class 'float'> <class 'float'> 

Lưu ý: Số float cũng có thể là số khoa học có chữ “e” biểu thị lũy thừa của 10 (như trong ví dụ trên)

Kiểu Complex(số phức)

Các số phức được viết với chữ “j” là phần ảo

Ví dụ:

x = 3+5j y = 5j z = -5j print(type(x)) print(type(y)) print(type(z)) #Kết quả <class 'complex'> <class 'complex'> <class 'complex'> 

Chuyển đối loại của các dạng số

Bạn có thể chuyển đổi từ loại này sang loại khác bằng các phương thức int(), float()và complex()

Ví dụ:

x = 1 # int y = 2.8 # float z = 1j # complex #convert from int to float: a = float(x) #convert from float to int: b = int(y) #convert from int to complex: c = complex(x) print(a) print(b) print(c) print(type(a)) print(type(b)) print(type(c)) #Kết quả: 1.0 2 (1+0j) <class 'float'> <class 'int'> <class 'complex'> 

Lưu ý: Bạn không thể chuyển đổi số phức sang loại số khác.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data