Chuỗi/xâu ký tự trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài này ta sẽ tìm hiểu về chuỗi(xâu) kí tự trong python, đây là môt kiểu dữ liệu rất quan trọng và cũng rất phổ biến trong python

Xâu kí tự

Các chuỗi trong python được bao quanh bởi dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc kép.

‘xin chào’ cũng giống như “xin chào” .

Bạn có thể hiển thị một chuỗi ký tự bằng hàm print():

Ví dụ:

print("Hello") print('Hello') 

Gán chuỗi cho một biến

Việc gán một chuỗi cho một biến được thực hiện bằng tên biến theo sau là dấu bằng và chuỗi:

a = "Hello" print(a) 

Chuỗi nhiều dòng

Bạn có thể gán một chuỗi nhiều dòng cho một biến bằng cách sử dụng ba dấu ngoặc kép:

a = """Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.""" print(a) 

Hoặc ba dấu ngoặc đơn:

a = '''Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.''' print(a) 

Cắt chuỗi trong Python

Cắt chuỗi theo chỉ định chỉ mục

Bạn có thể trả về một phạm vi ký tự bằng cách sử dụng cú pháp lát cắt.

Chỉ định chỉ mục bắt đầu và chỉ mục kết thúc, cách nhau bằng dấu hai chấm, để trả về một phần của chuỗi.

Ví dụ: Lấy các ký tự từ vị trí 2 đến vị trí 5:

b = "Hello, World!" print(b[2:5]) >>> llo 

Lưu ý: Ký tự đầu tiên có chỉ số 0.

Cắt chuỗi từ đầu

Bằng cách bỏ chỉ mục bắt đầu, phạm vi sẽ bắt đầu ở ký tự đầu tiên:

Ví dụ: Lấy các ký tự từ đầu đến vị trí 5

b = "Hello, World!" print(b[:5]) >>> Hello 

Cắt chuỗi đến cuối

Bằng cách bỏ chỉ mục cuối , phạm vi sẽ đi đến cuối:

Ví dụ: Lấy các ký tự từ vị trí 2 và cho đến hết:

b = "Hello, World!" print(b[2:]) >>> llo, World! 

Sửa đổi chuỗi trong python

Python có một tập hợp các phương thức dựng sẵn mà bạn có thể sử dụng trên chuỗi.

Chữ hoa

Ví dụ: Phương upper()thức trả về chuỗi ở dạng chữ hoa:

a = "Hello, World!" print(a.upper()) >>> HELLO, WORLD! 

Chữ thường

Ví dụ: Phương lower()thức trả về chuỗi ở dạng chữ thường:

a = "Hello, World!" print(a.lower()) >>> hello, world! 

Xoá khoảng trắng

Khoảng trắng là khoảng trắng trước và sau văn bản thực tế và bạn thường muốn xóa khoảng trắng này.

Ví dụ: Phương thức này strip()loại bỏ mọi khoảng trắng ở đầu hoặc cuối:

a = " Hello, World! " print(a.strip()) # returns "Hello, World!" 

Thay thế chuỗi

Ví dụ: Phương thức này replace() thay thế một chuỗi bằng một chuỗi khác:

a = "Hello, World!" print(a.replace("H", "J")) >>> Jello, World! 

Tách chuỗi

Phương thức này split()trả về một danh sách trong đó văn bản giữa dấu phân cách đã chỉ định sẽ trở thành các mục danh sách.

Ví dụ: Phương thức này split()chia chuỗi thành các chuỗi con nếu nó tìm thấy các phiên bản của dấu phân cách:

a = "Hello, World!" print(a.split(",")) # returns ['Hello', ' World!'] 

Nối chuỗi trong python

Để nối hoặc kết hợp hai chuỗi, bạn có thể sử dụng toán tử +

Ví dụ: Hợp nhất biến a với biến b thành biến c:

a = "Hello" b = "World" c = a + b print(c) >>> HelloWorld 

Ví dụ

Để thêm khoảng trắng giữa chúng, hãy thêm ” “:

a = "Hello" b = "World" c = a + " " + b print(c) >>> Hello World 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data