Kiểu dữ liệu Booleans trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài này ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu Booleans trong python, Booleans đại diện cho một trong hai giá trị: True hoặc False. Đây là môt kiểu dữ liệu rất quan trọng và cũng rất phổ biến trong python

Giá trị Boolean

Trong lập trình, bạn thường cần biết một biểu thức là Truehay False.

Bạn có thể đánh giá bất kỳ biểu thức nào trong Python và nhận được một trong hai câu trả lời Truehoặc False.

Khi bạn so sánh hai giá trị, biểu thức sẽ được đánh giá và Python trả về câu trả lời Boolean:

print(10 > 9) print(10 == 9) print(10 < 9) >>>True >>>False >>>False 

Khi bạn chạy một điều kiện trong câu lệnh if, Python trả về True hoặc False:

Ví dụ:

a = 200 b = 33 if b > a: print("b is greater than a") else: print("b is not greater than a") >>>b is not greater than a 

Kiểm tra giá trị và biến

Hàm bool() cho phép bạn đánh giá bất kỳ giá trị nào và trả lại cho bạn True hoặc False

print(bool("Hello")) print(bool(15)) >>>True >>>True 

Chú ý:

  • Hầu hết mọi giá trị đều được đánh giá True nếu nó có một số loại nội dung.
  • Bất kỳ chuỗi nào đều là True, ngoại trừ chuỗi trống.
  • Mọi số đều là True, ngoại trừ 0.
  • Mọi danh sách, bộ, tập hợp và từ điển đều là True, ngoại trừ những danh sách trống.
  • Trong thực tế, không có nhiều giá trị đánh giá False, ngoại trừ các giá trị trống, chẳng hạn như (), [], {}, “”, số 0 và giá trị None. Và tất nhiên giá trị False ước tính là False.

Các hàm có thể trả về một giá trị Boolean

Ví dụ

def myFunction() : return True if myFunction(): print("YES!") else: print("NO!") >>>YES! 

Python cũng có nhiều hàm dựng sẵn trả về giá trị boolean, giống như hàm isinstance() , có thể được sử dụng để xác định xem một đối tượng có thuộc một kiểu dữ liệu nhất định hay không:

Ví dụ: Kiểm tra xem một đối tượng có phải là số nguyên hay không:

x = 200 print(isinstance(x, int)) >>> True 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data