Biến trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Biến trong python là các thùng chứa để lưu trữ các giá trị dữ liệu. Tiếp tục chuỗi bài viết về Python ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu Variables trong Python

Tạo biến

 • Python không có lệnh khai báo biến.
 • Một biến được tạo vào thời điểm bạn gán giá trị cho nó lần đầu tiên.

Ví dụ:

x = 5 y = "John" print(x) print(y) 
 • Các biến không cần phải khai báo với bất kỳ loại cụ thể nào và thậm chí có thể thay đổi loại sau khi chúng đã được đặt.

Ví dụ:

x = 4 # x is of type int x = "Sally" # x is now of type str print(x) 

Ép kiểu dữ liệu biến python

 • Nếu bạn muốn chỉ định kiểu dữ liệu của một biến, điều này có thể được thực hiện bằng cách truyền.

Ví dụ:

x = str(3) # x will be '3' y = int(3) # y will be 3 z = float(3) # z will be 3.0 

Datatype của biến (Kiểu dữ liệu của biến)

Bạn có thể lấy kiểu dữ liệu của một biến bằng hàm type().

Ví dụ:

x = 5 y = "John" print(type(x)) print(type(y)) 

Một số lưu ý

 • Các biến chuỗi có thể được khai báo bằng cách sử dụng dấu nháy đơn hoặc kép

Ví dụ:

x = "John" # is the same as x = 'John' 
 • Tên biến có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ:

a = 4 A = "Sally" #A will not overwrite a 

Đặt tên biến trong Python

Một biến có thể có tên ngắn (như x và y) hoặc tên mô tả hơn (age, carname, total_volume). Quy tắc cho các biến Python:

 • Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc ký tự gạch dưới
 • Tên biến không được bắt đầu bằng số
 • Tên biến chỉ có thể chứa các ký tự chữ và số và dấu gạch dưới (Az, 0-9 và _ )
 • Tên biến phân biệt chữ hoa chữ thường (tuổi, Tuổi và TUỔI là ba biến khác nhau)
 • Tên biến không thể là bất kỳ từ khóa Python nào .

Gán giá trị cho biến

 • Gán nhiều giá trị cho nhiều biến: Python cho phép bạn gán giá trị cho nhiều biến trong một dòng.

Ví dụ:

x, y, z = "Orange", "Banana", "Cherry" print(x) print(y) print(z) 
 • Gán một giá trị cho nhiều biến: Và bạn có thể gán cùng một giá trị cho nhiều biến trong một dòng.

Ví dụ:

x = y = z = "Orange" print(x) print(y) print(z) 
 • Gán giá trị cho biến từ một collection: Nếu bạn có một tập hợp các giá trị trong một list, tuple, v.v. Python cho phép bạn trích xuất các giá trị thành các biến. Điều này được gọi là unpack

Ví dụ:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"] x, y, z = fruits print(x) print(y) print(z) 

Biến toàn cục

Các biến được tạo bên ngoài hàm (như trong tất cả các ví dụ ở trên) được gọi là biến toàn cục.

Mọi người đều có thể sử dụng biến toàn cục, cả bên trong và bên ngoài hàm.

Ví dụ:

x = "awesome" def myfunc(): print("Python is " + x) myfunc() >>>Python is awesome 

Nếu bạn tạo một biến có cùng tên bên trong hàm, biến này sẽ là biến cục bộ và chỉ có thể được sử dụng bên trong hàm. Biến toàn cục có cùng tên sẽ giữ nguyên, toàn cục và có giá trị ban đầu.

Ví dụ:

x = "awesome" def myfunc(): x = "fantastic" print("Python is " + x) myfunc() print("Python is " + x) >>>Python is fantastic >>>Python is awesome 

Từ khoá global

Thông thường, khi bạn tạo một biến bên trong hàm, biến đó là biến cục bộ và chỉ có thể được sử dụng bên trong hàm đó.

Để tạo biến toàn cục bên trong hàm, bạn có thể sử dụng global từ khóa.

Ví dụ:

def myfunc(): global x x = "fantastic" myfunc() print("Python is " + x) >>>Python is fantastic 

Ngoài ra, hãy sử dụng global từ khóa nếu bạn muốn thay đổi biến toàn cục bên trong hàm.

Ví dụ:

x = "awesome" def myfunc(): global x x = "fantastic" myfunc() print("Python is " + x) >>>Python is fantastic 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data