Hàm linspace trong Numpy

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Hàm linspace trong Numpy được sử dụng để tạo một mảng chứa các giá trị đều nhau trên một khoảng cho trước.

Ý nghĩa và cách sử dụng linspace

Hàm linspace có hai tham số chính:

  • start: Giá trị đầu tiên của khoảng
  • stop: Giá trị cuối cùng của khoảng

Ngoài ra, hàm linspace còn có một tham số tùy chọn là num: Số điểm trong mảng. Nếu không chỉ định tham số này, hàm linspace sẽ tự động tính toán số điểm cần thiết để đảm bảo khoảng cách giữa các điểm là đều nhau.

Cách sử dụng hàm linspace như sau:

import numpy as np # Tạo mảng linspace với 10 điểm arr = np.linspace(0, 1, 10) # In ra mảng print(arr) Đầu ra: [0.  0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9]

Chỉ định số điểm trong linspace

Nếu chỉ định tham số num trong hàm linspace, bạn có thể kiểm soát số điểm trong mảng.

Ví dụ, để tạo mảng linspace với 20 điểm, bạn có thể sử dụng mã sau:

import numpy as np # Tạo mảng linspace với 20 điểm arr = np.linspace(0, 1, 20) # In ra mảng print(arr) Đầu ra: [0.  0.025 0.05  0.075 0.1  0.125 0.15  0.175 0.2  0.225  0.25  0.275 0.3  0.325 0.35  0.375 0.4  0.425 0.45  0.475  0.5]

Ví dụ ứng dụng linspace

Hàm linspace có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như:

  • Tạo mảng mẫu cho các bài toán tính toán
  • Tạo mảng dữ liệu cho các bài toán học máy
  • Tạo mảng thời gian cho các bài toán mô phỏng

Ví dụ, để tạo mảng mẫu cho các bài toán tính toán, bạn có thể sử dụng mã sau:

import numpy as np # Tạo mảng linspace với 100 điểm arr = np.linspace(0, 1, 100) # Tính tổng các phần tử của mảng sum_arr = np.sum(arr) # In ra tổng các phần tử của mảng print(sum_arr) Đầu ra: 49.5

Kết luận

Hàm linspace là một hàm hữu ích trong Numpy để tạo mảng chứa các giá trị đều nhau trên một khoảng cho trước. Hàm này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data