Hàm CURDATE trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Trong bài viết này SmartData sẽ giới thiệu Hàm CURDATE trong MySQL, hãy cùng tìm hiểu xem hàm CURDATE có ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào nhé.

Hàm CURDATE

Tác dụng

Hàm CURDATE trả về ngày hiện tại.

Cú pháp

Cú pháp của hàm CURDATE trong MySQL là:

CURDATE( )

Lưu ý:

  • Hàm CURDATE sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng ‘YYYY-MM-DD’, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh chuỗi.
  • Hàm CURDATE sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng YYYYMMDD, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số.

Ví dụ

Ngày thực hiện các ví dụ sau là ngày 26 tháng 5 năm 2023

VD1:

SQL> SELECT CURDATE();

Kết quả: ‘2023-05-26’

VD2:

SQL > SELECT CURDATE() + 4;

Kết quả: 20230530

VD3:

SQL > SELECT CURDATE() + 0;

Kết quả: 20230526

VD4:

Giả sử ta có bảng KHACHHANG

SQL > create table KHACHHANG( Id INT PRIMARY KEY, HoVaTen VARCHAR(100), CREATED_DATE DATE )

ở đây ta thấy có trường CREATED_DATE, trường này có ý nghĩa đánh dấu mốc thời gian một bản ghi khách hàng được tạo mới. ta sẽ thấy tại thời điểm insert thêm một bản ghi vào bảng này thì trường CREATED_DATE nên được xác định chính xác tại thời điểm đó bằng cách sử dụng hàm CURDATE như sau:

SQL> INSERT INTO khachhang (Id, HoVaTen, CREATED_DATE) VALUES (1, 'Nguyễn Văn Nghiệp', CURDATE ());

Kết luận

Hàm CURDATE giúp đỡ các nhà phát triển rất nhiều trong quá trình đánh dấu thời điểm phát sinh dữ liệu

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data