Định dạng chuỗi trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài này ta sẽ tìm hiểu về Định dạng chuỗi trong python. Để đảm bảo một chuỗi sẽ hiển thị như mong đợi, chúng ta có thể định dạng kết quả bằng phương thức format().

Định dạng chuỗi

Phương thức format() cho phép bạn định dạng các phần được chọn của chuỗi.

Đôi khi có những phần văn bản mà bạn không kiểm soát được, có thể chúng đến từ cơ sở dữ liệu hoặc do người dùng nhập vào?

Để kiểm soát các giá trị như vậy, hãy thêm phần giữ chỗ (dấu ngoặc nhọn {}) vào văn bản và chạy các giá trị thông qua format()phương thức:

Ví dụ: Thêm phần giữ chỗ nơi bạn muốn hiển thị giá:

price = 49 txt = "The price is {} dollars" print(txt.format(price)) 

Bạn có thể thêm tham số bên trong dấu ngoặc nhọn để chỉ định cách chuyển đổi giá trị:

Ví dụ: Định dạng giá được hiển thị dưới dạng số có hai số thập phân:

txt = "The price is {:.2f} dollars"

Định dạng nhiều giá trị

Nếu bạn muốn sử dụng nhiều giá trị hơn, chỉ cần thêm nhiều giá trị hơn vào phương thức format():

print(txt.format(price, itemno, count))

Và thêm nhiều phần giữ chỗ:

Ví dụ:

quantity = 3 itemno = 567 price = 49 myorder = "I want {} pieces of item number {} for {:.2f} dollars." print(myorder.format(quantity, itemno, price)) 

Số chỉ mục

Bạn có thể sử dụng số chỉ mục (số bên trong dấu ngoặc nhọn {0}) để đảm bảo các giá trị được đặt vào đúng chỗ giữ chỗ:

Ví dụ:

quantity = 3 itemno = 567 price = 49 myorder = "I want {0} pieces of item number {1} for {2:.2f} dollars." print(myorder.format(quantity, itemno, price)) 

Ngoài ra, nếu bạn muốn tham chiếu đến cùng một giá trị nhiều lần, hãy sử dụng số chỉ mục:

age = 36 name = "John" txt = "His name is {1}. {1} is {0} years old." print(txt.format(age, name)) 

Chỉ mục được đặt tên

Bạn cũng có thể sử dụng các chỉ mục được đặt tên bằng cách nhập tên vào trong dấu ngoặc nhọn {carname}, nhưng sau đó bạn phải sử dụng tên khi truyền các giá trị tham số txt.format(carname = “Ford”):

Ví dụ:

myorder = "I have a {carname}, it is a {model}." print(myorder.format(carname = "Ford", model = "Mustang"))

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data