Các hàm xử lý chuỗi trong MySQL: Hàm CONCAT (Phần 3)

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Khi làm việc với chuỗi trong MySQL không thể tránh khỏi việc dữ liệu mong muốn lấy ra bị phân mảnh ở nhiều trường, vậy xử lý thế nào với trường hợp này. Để giải quyết vấn đề này cũng như tiếp tục seri các bài viết về các làm xử lý chuỗi trong MySQL, ở bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hàm CONCAT, xem tác dụng của nó là gì nhé.

Hàm CONCAT

Tác dụng

Hàm CONCAT dùng để nối các chuỗi lại với nhau

Cú pháp

Cú pháp của hàm CONCAT trong MySQL là:

CONCAT( string1, string2, ... string_n )

Giải thích

string1, string2, … string_n : Các biểu thức để nối với nhau.

Ví dụ 1: nối các chuỗi ‘SQL’, ‘in’, ‘SmartData’ có khoảng cách giữa các từ

SQL> select concat('SQL', ' ' ,'in', ' ', 'SmartData')

Kết quả:

Ví dụ 2: Ta có bảng dữ liệu nhanvien như sau:

  • Lấy đầy đủ họ tên của các nhân viên
SQL> select honv, tenlot, tennv, concat(honv, ' ', tenlot, ' ', tennv) as fullname from nhanvien

Kết quả

  • Sinh email các nhân viên bằng cách lấy các kí tự đầu của tên, họ, tên lót và mã nhân viên cùng với email dạng gmail.
SQL> select concat(honv, ' ', tenlot, ' ', tennv) as fullname, concat(left(tennv, 1), left(honv, 1), left(tenlot, 1), manv, '@gmail.com') as email from nhanvien

Kết quả

Kết luận

Thông qua bài viết chúng ta đã hiểu hơn về cách sử dụng làm CONCAT trong MySQL, nó sẽ giúp ta nối các chuỗi mong muốn khi thực hiện thao tác với dữ liệu kiểu chuỗi. Để tìm hiểu thêm các kiến thức về SQL bạn có thể tham khảo seri của chúng tôi theo link dưới đây.

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data