Vòng lặp For trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài này ta sẽ tìm hiểu về Vòng lặp For trong python. Vòng lặp For là một trong hai loại vòng lặp mà python hỗ trợ, ngoài ra ta còn có vòng lặp while.

Vòng lặp for

  • Vòng lặp for được sử dụng để lặp lại một chuỗi (list, tuple, dictionary, set, string).
  • Điều này ít giống với từ khóa for trong các ngôn ngữ lập trình khác và hoạt động giống một phương thức lặp hơn như được tìm thấy trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác.
  • Với vòng lặp for , chúng ta có thể thực thi một tập hợp các câu lệnh, một lần cho mỗi phần tử trong các tập hợp list, tuple, set,…

Ví dụ:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"] for x in fruits: print(x) 
  • Ngay cả các chuỗi cũng là các đối tượng có thể lặp lại, chúng chứa một chuỗi ký tự:
for x in "banana": print(x) 

Câu lệnh break

Với câu lệnh break , chúng ta có thể dừng vòng lặp trước khi nó lặp qua tất cả các mục:

Ví dụ:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"] for x in fruits: if x == "banana": break print(x) 

Câu lệnh continue

Với câu lệnh continue , chúng ta có thể dừng vòng lặp hiện tại và tiếp tục với vòng lặp tiếp theo:

Ví dụ:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"] for x in fruits: if x == "banana": continue print(x) 

Hàm range()

Để lặp qua một bộ mã với số lần xác định, chúng ta có thể sử dụng hàm range() ,

  • Hàm range() trả về một chuỗi số, bắt đầu từ 0 theo mặc định và tăng dần thêm 1 (theo mặc định) và kết thúc ở một số được chỉ định.
for x in range(6): print(x) 

Lưu ý: range(6) không phải là giá trị từ 0 đến 6 mà là giá trị từ 0 đến 5.

  • Hàm range() mặc định là 0 làm giá trị bắt đầu, tuy nhiên có thể chỉ định giá trị bắt đầu bằng cách thêm tham số: range(2, 6) , nghĩa là các giá trị từ 2 đến 6 (nhưng không bao gồm 6):
for x in range(2, 6): print(x) 
  • Hàm range() mặc định tăng chuỗi lên 1, tuy nhiên có thể chỉ định giá trị tăng bằng cách thêm tham số thứ ba: range(2, 30, 3 ) :
for x in range(2, 30, 3): print(x) 

Câu lệnh else

Từ khóa else trong forvòng lặp chỉ định khối mã sẽ được thực thi khi vòng lặp kết thúc:

Ví dụ: In tất cả các số từ 0 đến 5 và in thông báo khi vòng lặp kết thúc:

for x in range(6): print(x) else: print("Finally finished!") 

Lưu ý: Khối else sẽ KHÔNG được thực thi nếu vòng lặp bị dừng bởi một câu lệnh break.

Vòng lặp for lồng nhau

Ví dụ:

adj = ["red", "big", "tasty"] fruits = ["apple", "banana", "cherry"] for x in adj: for y in fruits: print(x, y) 

Mệnh đề bỏ qua

Các vòng lặp for không thể trống, nhưng nếu vì lý do nào đó bạn có một vòng lặp for không có nội dung, hãy đưa vào câu lệnh pass để tránh gặp lỗi.

for x in [0, 1, 2]: pass 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data