MIN trong SQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Min trong SQL

Hàm MIN trong Sql dùng tìm kết quả bé nhất trong tập kết quả trả về. Bài viết này SmartData sẽ hướng dẫn các bạn cách cú pháp và một số ví dụ thực tế với hàm này nhé.

Cú pháp

SELECT MIN(Biểu_thức) FROM Tên_bảng

Tham số truyền vào gồm 2 thông tin

  • Biểu thức trong hàm min: Thông thường sẽ là tên cột hoặc giá trị *
  • Tên_bảng: Tên bảng mà bạn đang muốn thực hiện truy vấn

Xét ví dụ sau:

+----+----------+-----------+-----------+ | ID | NAME | SALARY | MONTH | +----+----------+-----------+-----------+ | 1 | kien | 1000 | 1 | | 2 | ngoc | 2000 | 1 | | 3 | nghia | 3000 | 1 | | 4 | trang | 2000 | 2 | | 5 | ngoc | 2000 | 2 | +----+----------+-----------+-----------+

Ví dụ 1: Sử dụng hàm MIN trong SQL với 1 cột

Các hàm tổng hợp như MIN() có thể được sử dụng như một cột duy nhất trong truy vấn SELECT. Ví dụ:

SELECT MIN(SALARY) as min FROM USERS;

Đây là kết quả:

+--------+ | min | +--------+ | 1000 | +--------+

Ở đây chúng ta không sử dụng điều kiện tìm kiếm tức là truy vấn sẽ trả về tất cả các bản ghi đang có trong bảng USERS. Sau đó từ tập kết quả trả về đó tìm ra giá trị nhỏ nhất.

Xem thêm bài viết tìm tổng các giá trị trong cột tại đây.

Ví dụ 2: Sử dụng hàm MIN trong SQL với GROUP BY

MIN có thể được sử dụng như là một aggregate functions khi đi kèm với GROUP BY.

SELECT NAME. MIN(SALARY) as LUONG_THAP_NHAT FROM USERS GROUP BY NAME;

Dữ liệu trả về sẽ như sau:

+--------+---------------------+ | NAME | LUONG_THAP_NHAT | +--------+---------------------+ | kien | 1000 | | nghia | 3000 | | ngoc | 2000 | | trang | 2000 | +--------+---------------+

Đầu tiên là từ khóa SELECT với tên cột(NAME), sau đó là hàm MIN() với giá cột làm đối số. Sau đó, chúng ta có LUONG_THAP_NHAT, bí danh của cột mới được tạo bởi MIN().

Tiếp theo là từ khóa FROM và tên bảng. Ở cuối, chúng ta có mệnh đề GROUP BY với cột NAME. Điều này xác định các nhóm (tức là những cá nhân được nhóm theo tên). Đối với mỗi nhóm, chúng ta nhận được giá trị lương thấp nhất trong nhóm đó.

Ví dụ 3: Dùng MIN trong SQL với mệnh đề HAVING

Một cách khác để sử dụng MIN() là lọc các hàng theo giá trị được trả về bởi hàm này – tức là trong mệnh đề HAVING.

Hãy cùng xem câu truy vấn sau đây:

SELECT NAME. MIN(SALARY) as LUONG_THAP_NHAT FROM USERS GROUP BY NAME HAVING LUONG_THAP_NHAT < 2000;

Và kết quả trả về như sau:

+--------+---------------------+ | NAME | LUONG_THAP_NHAT | +--------+---------------------+ | kien | 1000 | +--------+---------------------+

Trong câu SELECT phía trên, chúng ta có cột NAME. tiếp theo là hàm MIN(SALARY). Đối với mỗi NAME nhận được, chúng ta sẽ nhận được tổng số bản ghi. Sau FROM là tên bảng USERS đi kèm với mệnh đề GROUP BY với cột NAME.

Cuối truy vấn là mệnh đề HAVING với hàm MIN(SALARY). Đoạn này sẽ cho phép lọc ra các nhân viên có thấp nhất nhỏ hơn 2000

Tạm kết

Như vậy SmartData đã cùng các bạn đi qua 3 ví dụ khá quen thuộc khi sử dụng cùng với hàm MIN trong sql. Hi vọng bài viết này phần nào mang lại lợi tích cho các bạn trong công việc.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data