Mảng trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài này ta sẽ tìm hiểu về Mảng trong python. Python không có hỗ trợ tích hợp cho Mảng, nhưng có thể sử dụng Danh sách Python để thay thế.

Mảng

Mảng được sử dụng để lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất:

cars = ["Ford", "Volvo", "BMW"]

Mảng là gì?

Mảng là một biến đặc biệt, có thể chứa nhiều giá trị cùng một lúc.

Nếu bạn có một danh sách các mục (ví dụ: danh sách tên ô tô), việc lưu trữ ô tô theo các biến đơn lẻ có thể trông như thế này:

car1 = "Ford" car2 = "Volvo" car3 = "BMW" 

Tuy nhiên, nếu bạn muốn đi vòng qua các ô tô và tìm một chiếc cụ thể thì sao? Và nếu bạn không có 3 chiếc ô tô mà là 300 chiếc thì sao?

Giải pháp là một mảng!

Một mảng có thể chứa nhiều giá trị dưới một tên duy nhất và bạn có thể truy cập các giá trị đó bằng cách tham chiếu đến số chỉ mục.

Truy cập các phần tử của một mảng

Bạn tham chiếu đến một phần tử mảng bằng cách tham chiếu đến số chỉ mục .

Ví dụ: Lấy giá trị của mục mảng đầu tiên:

x = cars[0]

Ví dụ: Sửa đổi giá trị của mục mảng đầu tiên:

cars[0] = "Toyota"

Độ dài của một mảng

Sử dụng phương thức  len()để trả về độ dài của một mảng (số phần tử trong một mảng).

x = len(cars)

Các phần tử mảng lặp

Bạn có thể sử dụng vòng lặp for in để lặp qua tất cả các phần tử của một mảng.

for x in cars: print(x) 

Thêm các phần tử mảng

Bạn có thể sử dụng phương thức append() để thêm một phần tử vào một mảng.

cars.append("Honda")

Loại bỏ các phần tử mảng

Bạn có thể sử dụng phương thức pop() để xóa một phần tử khỏi mảng.

cars.pop(0)

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức remove() để xóa một phần tử khỏi mảng.

cars.remove("Volvo")

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data