Hàm EXTRACT trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Trong bài viết này SmartData sẽ giới thiệu Hàm EXTRACT trong MySQL, hãy cùng tìm hiểu xem hàm EXTRACT có ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào nhé.

Hàm EXTRACT

Tác dụng

Hàm EXTRACT trích xuất các phần từ một ngày.

Cú pháp

Cú pháp của hàm EXTRACT của MySQL là:

EXTRACT( unit FROM date )

Giải thích:

date: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất

unit: Loại đơn vị của khoảng thời gian như NGÀY, THÁNG, PHÚT, GIỜ, v.v.

Bảng giá trị các unit và định dạng value sử dụng cho hàm EXTRACT

Giá trị unitĐịnh dạng dự kiến
MICROSECONDMICROSECONDS
SECONDSECONDS
MINUTEMINUTES
HOURHOURS
DAYDAYS
WEEKWEEKS
MONTHMONTHS
QUARTERQUARTERS
YEARYEARS
SECOND_MICROSECOND‘SECONDS.MICROSECONDS’
MINUTE_MICROSECOND‘MINUTES.MICROSECONDS’
MINUTE_SECOND‘MINUTES:SECONDS’
HOUR_MICROSECOND‘HOURS.MICROSECONDS’
HOUR_SECOND‘HOURS:MINUTES:SECONDS’
HOUR_MINUTE‘HOURS:MINUTES’
DAY_MICROSECOND‘DAYS.MICROSECONDS’
DAY_SECOND‘DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS’
DAY_MINUTE‘DAYS HOURS:MINUTES’
DAY_HOUR‘DAYS HOURS’
YEAR_MONTH‘YEARS-MONTHS’

Ví dụ

VD1:

SQL> SELECT EXTRACT(QUARTER FROM '2023-03-28');

Kết quả: 1

 VD2:

SQL> SELECT EXTRACT(YEAR FROM '2023-03-28');

Kết quả: 2023

 VD3:

SQL> SELECT EXTRACT(SECOND_MICROSECOND FROM '2023-03-28 09:45:20.000001');

Kết quả: 20000001

 VD4:

SQL> SELECT EXTRACT(MINUTE_MICROSECOND FROM '2023-03-28 09:45:20.000001');

Kết quả: 4520000001

VD5: với sysdate là 2023-06-03

SQL> SELECT EXTRACT(WEEK FROM sysdate());

Kết quả: 22

Kết luận

Hàm EXTRACT có thể được coi là một hàm tổng quan hơn của các hàm YEAR, MONTH(),…

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data