Ép kiểu dữ liệu trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài này ta sẽ tìm hiểu việc chỉ định datatype cho một biến ngay khi khởi tạo nó

Có thể đôi khi bạn muốn chỉ định một loại cho một biến. Điều này có thể được thực hiện bằng cách casting. Python là một ngôn ngữ hướng đối tượng và do đó, nó sử dụng các lớp để xác định các kiểu dữ liệu, bao gồm cả các kiểu nguyên thủy của nó.

Do đó, việc truyền trong python được thực hiện bằng cách sử dụng các hàm tạo:

  • int() – xây dựng một số nguyên từ một số nguyên, một số thực (bằng cách loại bỏ tất cả các số thập phân) hoặc một chuỗi ký tự (cung cấp chuỗi đại diện cho một số nguyên)
  • float() – xây dựng một số float từ một số nguyên, một số float hoặc một chuỗi ký tự (cung cấp chuỗi biểu thị một số float hoặc một số nguyên)
  • str() – xây dựng một chuỗi từ nhiều loại dữ liệu, bao gồm chuỗi, số nguyên và ký tự float

Ví dụ 1: Số nguyên

x = int(1) # x will be 1 y = int(2.8) # y will be 2 z = int("3") # z will be 3 

Ví dụ 2: Số thực

x = float(1) # x will be 1.0 y = float(2.8) # y will be 2.8 z = float("3") # z will be 3.0 w = float("4.2") # w will be 4.2 

Ví dụ 3: Chuỗi kí tự

x = str("s1") # x will be 's1' y = str(2)    # y will be '2' z = str(3.0)  # z will be '3.0'

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data